Egebjerg Landsby Virksomhed – særlige kendetegn og formål

Egebjerg LandsbyvirksomhedFormål

Formålet med ELV er at yde økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til lokale iværksættere, der brænder for at bidrage til en levedygtig vækst og udvikling i vores lokalområde.
 
ELV er en socialøkonomisk og andelsbaseret virksomhed, som sigter på at skabe lokal beskæftigelse og udvikling, primært i og omkring Egebjerghalvøen. Andelsmodellen er netop valgt, så en bredere gruppe af aktører kan få medejerskab og indflydelse på den lokale erhvervsmæssige vækst og udvikling.
 
Desuden anses andelsformen som en god mulighed for at mindre erfarne iværksættere, som evt. ikke råder over start- og udviklingskapital, møder erfarne virksomhedsejere og iværksættere om en gensidig interesse for social og økonomisk vækst i lokalsamfundet.

Medlem / Andelshaver

Medlemskab kan være individuelt for fysiske personer og kollektivt for juridiske personer, herunder virksomheder, organisationer og myndigheder.
 
Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer, som
  • støtter virksomhedens formål
  • har de nødvendige forudsætninger
  • forpligter sig til at bidrage væsentligt, vedvarende og ligeværdig
  • fremmer medlemmernes fælles interesser
  • deltager i virksomheden som ansatte, leverandører eller aftagere
  • overholder virksomhedens vedtægter, beslutninger og aftaler

Særlige kendetegn

Egebjerg er et lille landsbysamfund i et landdistrikt, og som så mange andre af disse landsbysamfund, har det været præget af fraflytning og nedlukning af forskellige butikker og virksomheder.
 
I den senere tid har lokalområdet dog oplevet, at landsbyfællesskabet er opblomstret, og et bredere lokalt engagement er begyndt at udfolde sig på forskellige områder – socialt såvel som erhvervsmæssigt.
 
ELV bygger på en overbevisning om, at lokale sociale og økonomiske vækstmuligheder, har større potentiale, såfremt de udvikles via lokale fælles- og partnerskaber, og bygger på de værdier og ressourcer, der er i området.
 
Værdierne, som ELV tager udgangspunkt i, er knyttet til den mangfoldighed, som er til stede i lokalområdet. Disse kan karakteriseres ved hhv. de ældre landsbytraditioner med fælles sociale aktiviteter, omsorg for hinanden og tilknytning til agerlandets anvendelse og kulturhistorie og tilflytteres interesse for bl.a. at fremme en udvikling omkring turisme, lokale fødevarer, økologi og bæredygtighed.
 
Fælles er den store interesse for at bevare Egebjerg folkeskole og skabe stærkere sociale fællesskaber og aktiviteter.
 
De lokale ressourcer som ELV søger at inddrage og udvikle, favner både borgeres og virksomheders eksisterende lyst til og engagement for at gå aktivt ind i fælles lokale projekter, den mangfoldige natur, som Egebjerg halvøen er beriget med, samt de kulturhistoriske spor, som områdets mange gravhøje vidner om.

ELV – en socialøkonomisk virksomhed

ELV kan defineres som en socialøkonomisk virksomhed, da
 
  • forretningen drives ud fra et socialt engagement og en målsætning om at skabe social værdi og forandring. ELV er en frontløber for at tilpasse den gamle andelstanke til lokale behov og skabe muligheder for at skabe forandring virksomhedens udvikling og drift sker i en involverende proces med andelshavere og medvirkende iværksættere/mindre virksomheder.
  • virksomhedens overskud går ikke kun til ’egen vinding’ men geninvesteres i nye lokale projekter og iværksættere samt til andre lokale initiativer, der gavner bosætning og udvikling af Egebjerg området.
  • svagere grupper i lokalsamfundet tilgodeses og forsøges inkluderet i ELV’s projekter og aktiviteter.

ELV og verden udenfor Egebjerg

Vi er stolte af vores lokalområde, og har interesse i at medvirke til udviklingen heraf.
 
Men ELV vil også gerne etablere partnerskaber med andre lignende virksomheder i Danmark, og være en del af en større samfundsmæssig udvikling, som fokuserer på at fremme en værdiorienteret virksomhedskultur, som medvirker til at løse nogle af de sociale- og miljømæssige udfordringer, som vores samfund står overfor.
 
ELV søger desuden at få sine erhvervsmæssige potentialer til at spille med i den udvikling, som foregår i Odsherred.
Det være sig eksempelvis i forbindelse med etablering af GeoPark Odsherred, og de erhvervsmæssige muligheder, som er i den forbindelse.
 
Desuden vil ELV også gerne medvirke til at styrke interessen for iværksætteri og entreprenørskab i Odsherred, bl.a. blandt unge mennesker.
 
Turismen er en væsentlig erhvervssektor i Odsherred og den har en stærk profil i regionen. ELV vil gerne være med til at styrke denne profil ved at arbejde med sammenhængende turistoplevelser, formidlet af lokale borgere.
Egebjerg Landsbyvirksomhed | CVR: 35141693 | Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland - Danmark | Tlf.: +4529939930